Stöd

Studenthälsan

Din studietid handlar om att utvecklas och ha roligt, men en ännu större del handlar om att må bra för att kunna uppnå dina mål. Känner du dig stressad, oroad eller behöver någon att prata med finns Studenthälsan här för dig.

Det är många faktorer som kan påverka din studieframgång. Det kan vara förhållandena på universitetet men också din livssituation eller allmänna hälsosituation. Om du behöver få hjälp med studierelaterade problem såsom oro, tentaångest, talängslan, problem med sömnen, stress eller andra faktorer som påverkar din livssituation såsom psykisk ohälsa, relation eller alkohol så kan du vända dig till oss på studenthälsan.

Behöver du hjälp med allmänna sjukdomstillstånd ska du inte vända dig till Studenthälsan. Då ska du istället kontakta vårdcentral, läkarmottagning eller sjukhus. Till exempel när du behöver hjälp med mediciner, skador, förkylning.

Lika villkor

Arbetet för lika villkor vid Mittuniversitetet utgår främst från Diskrimineringslagen (SFS
2008:567) och adresserar studenter såväl som anställda. Dess syfte är att bidra till en studie-
och arbetsmiljö fri från diskriminering och trakasserier samt att främja lika rättigheter och
möjligheter oavsett kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller
annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder. 

Att verka för lika villkor innebär att arbeta med maktstrukturer, normer, kunskap, attityder,
värderingar och beteenden. Lika villkorsarbetet är en del av lärosätets kvalitets- och
utvecklingsstrategi och ska genomsyra samtliga verksamheter.

Klicka här för mer information om Diskrimineringslagen
(do.se)

Klicka här för kontaktuppgifter till lika villkorshandläggare och lika villkorsombud vid
Mittuniversitetet

(miun.se)