Scholarship foundation

Stipendier

Studentkåren i Sundsvall får kontinuerlig information om nya och gamla stipendier som är möjliga att söka. Det innebär tyvärr också att vi har begränsade möjligheter att hålla ett eget register aktivt. Vi hänvisar därför till https://www.globalgrant.com/search för att se ett brett register över stiftelser och fonder som erbjuder stipendium för dina studier.

Observera att vi INTE uppmuntrar studenter att betala för ansökningsprocesser. Vi ber er istället att söka efter respektive stiftelses och fonds egen webbplats för att först ta reda på om det finns en kostnadsfri ansökningsprocess.

Studenternas Stipendiestiftelse

Mittuniversitetet har en egen stiftelse vid namn Studenternas Stipendiestiftelse som stiftats av studentkårerna vid Mittuniversitetet och vars syfte är att främja utbildning och forskning inom regionen. Behörig sökande är den student som är medlem i Studentkåren i Östersund eller Studentkåren i Sundsvall.

Stipendium kan erhållas för följande ändamål:
  • Stöd i första hand till grundutbildning samt till fördjupad utbildning och forskning vid Mittuniversitetet. Stöd i vissa fall till examensarbete/vetenskaplig uppsats.
  • För främjande av internationellt utbyte.
  • Stöd för att öka och väcka intresse för forskningskarriär.
  • För resekostnader inom eller utom Sverige av synnerlig betydelse för utbildningen eller forskningen.
  • För utbildning fram till akademisk grundexamen vid socialt försvårande omständigheter (sjukdom, handikapp etc.).
Stipendiestiftelsen sköter i dagsläget om fem olika fonder:
  • Studenternas fond
  • Kari Marklunds fond
  • Börje Hörnlunds fond
  • Östersunds kommuns fond
  • Mitthems fond

Ansökan

Ansökan om stipendium lämnas in via särskild blankett till studentkåren. Ansökningsblanketter tillhandahålles digitalt. Observera att ansökan måste vara korrekt ifylld i och med att ofullständig ansökan samt ansökan eller kompletterande handlingar som har inkommit efter ansökningstidens utgång ej beaktas. Ansökan lämnas eller skickas in till respektive kårexpedition. Skicka den till stipendiestiftelsen@mfs.miun.se

Du hittar även blankett för handledarintyg här.

Avrapportering

Vid erhållande av stipendium skall avrapportering ske i form av uppsats eller redogörelse av vad stipendiet använts till.

Sista ansökningsdag

Sista ansökningsdag är 1 april 2021. Utdelningen av stipendium sker före vårterminens utgång, vanligtvis vid examensfirande.