Studentkårernas yttrande rörande lärarutbildningarna vid Mittuniversitetet

Studentkårerna i Sundsvall och Östersund har tagit del av UKÄ:s genomlysning av lärarutbildningarna. Vi befinner oss i en tid då behovet av lärare är enormt och pressen på universitet och högskolor är hög att leverera utbildade lärare vars utbildning har hållit hög kvalitet.

Det samlade omdömet som resulterar i att utbildningarnas kvalitet bedöms som icke tillfredsställande är för Mittuniversitetet och studenterna väldigt olyckligt. Samtidigt så kan vi vid läsning av granskningen i sin helhet se många positiva områden där Mittuniversitetets lärarutbildningar presterar bra och har tillfredsställande kvalitet.

En av de positiva aspekterna är att möjligheterna till studentinflytande anses goda. Vi kämpar för att studenterna ska få ta plats och göra sina röster hörda. Även om det kan vara svårt, framför allt för distansstudenter, att hitta tid att sitta i olika ämnesråd så står dörren alltid öppen. Det gläder oss.

Likaså är det glädjande att läsa bedömningarna kring arbetsliv och samverkan, jämställdhetsperspektiv, och värderingsförmåga och förhållningssätt, som samtliga anses uppfylla målen och bedöms som tillfredsställande. Detta visar att det är mycket av det som redan görs i våra lärarutbildningar som vi redan gör bra.

Det gläder oss att ansvariga för lärarutbildningarna ser såväl allvaret som behovet av förbättring och utveckling, och vi tror att de planerade åtgärderna, tillsammans med de redan positiva och starka sidorna av utbildningarna kommer att leda till att lärarutbildningarna vid Mittuniversitetet snart kommer att hålla hög kvalitet rakt igenom. UKÄ:s utförliga utlåtanden kommer att vara till god hjälp när Mittuniversitetets lärarutbildningar nu ska bli ännu bättre. Från studentkårens sida hoppas vi att även regeringen ser att det finns behov av utveckling och att mer medel tillskjuts då detta är en förutsättning för att universiteten ska kunna satsa på en bred och kvalitativ forskning och utbildning. Vi har ett gemensamt ansvar att möta upp samhällets behov.