Feedback
Facebook

Instagram
Studentkåren i Sundsvall

Organisation

Nedan beskrivs hur Studentkåren i Sundsvalls verksamhet är uppbyggd samt hur du som student kan gå till väga får att vara med och påverka. Söker du en mer detaljerad beskrivning av Studentkåren i Sundsvalls organisation kan du istället dyka ner i Studentkåren i Sundsvalls officiella dokument.

Kårmöte

Kårmöte är kårens högsta beslutande organ. Man kan likna kårmöte vid ett årsmöte, men ett årsmöte som sammanträder fyra gånger per år. Kårmötet fattar beslut om Studentkårens stadgar, policys och kårens politiska åsikter. En gång per år antar Kårmötet Studentkårens verksamhetsplan och budget vilken fastställer den verksamhet som styrelsen vidare ska bedriva under året. Kårmötet väljer även Studentkåren i Sundsvalls valberedning och revisorer. Styrelsen och presidiet väljs direkt av studenterna i form av direktval.

Styrelsen

Kårstyrelsen är Studentkåren i Sundsvalls verkställande organ. Mellan Kårmötena är det styrelsen som är det högsta beslutande organet. Kårstyrelsens främsta uppgift är att göra verklighet av den verksamhetsplan som den givits i uppdrag av Kårmötet. Kårstyrelsen ansvarar även för kårens ekonomi i form av budgetering och budgetuppföljning. Politiska frågor som är för akuta för att behandlas av Kårmötet tas om hand av kårstyrelsen. I kårstyrelsen kan det sitta max 13 (tretton) ledamöter varav en är ordförande och en är vice ordförande. Kårstyrelsen sammanträder en gång varje månad.

» Läs mer om personerna i styrelsen

Presidiet

Presidiet är ett samlingsnamn på ordförande och vice ordförande. De båda är arvoderade på heltid och ansvarar för den löpande verksamheten på Studentkåren. Presidiets ledamöter har olika arbetsområden. Exempelvis leder ordförande kårstyrelsens arbete och vice ordförande jobbar med studiefackliga frågor.

» Läs mer om ordförande och vice ordförande

Utskott

Utskotten är de grupperingar inom Studentkåren i Sundsvall som utför kårens verksamhet rent praktiskt. De har till uppgift att ansvara för en viss del av kårens verksamhet. Exempelvis ansvarar internationella utskottet för att internationella och utbytesstudenter får en bra studietid i Sundsvall.  Utskotten ansvarar endast inför kårstyrelsen.

» Läs mer om utskotten

Föreningar

En förening inom Studentkåren i Sundsvall bedriver bra verksamhet för studenterna. Föreningarna bestämmer själva över sitt eget syfte och sin egen verksamhet. De enda kraven som ställs på föreningarna är att de ska fungera demokratiskt och följa Studentkåren i Sundsvalls principbeslut. I utbyte får föreningen ekonomisk och administrativ hjälp samt tillgång till kårens centrala stödfunktioner och tillgång till Studentkåren i Sundsvalls varumärke. En förening kan pyssla med i princip vilken verksamhet som helst så länge den är till nytta för studenterna. Alla föreningar på Mittuniversitetet i Sundsvall är inte en del av studentkåren. Vem som helst kan starta en förening inom kåren.

» Läs mer om studentföreningarna