Feedback
Facebook

Instagram
Studentkåren i Sundsvall

Att starta en studentförening

Det är inte alltid lätt att veta hur man ska gå tillväga för att starta
en studentförening vid Mittuniversitetet. Därför har Studentkåren tagit
fram en kort handledning i att bilda en studentförening:

 1. Kalla till ett möte för att bilda en förening.
 2. Det måste finnas ett protokoll från mötet där alla som
  närvarar vid mötet skriver under. Protokollet skall innehålla meningen
  ”Vi, undertecknade, bildar härmed föreningen…”. Sedan skall alla
  närvarande skriva sitt namn och sin adress. Närvarolistan kan antingen
  vara direkt skriven i protokollet eller finnas med som bilaga. Det
  räcker i så fall med ett vanligt papper som man skriver datum och
  ’närvarolista’ på. Bara de som tillhör föreningen har rösträtt.
 3. Protokollet skall innehålla stadgar som specificerar:
  • föreningens namn
  • föreningens ändamål
  • föreningens kontaktperson
  • föreningens sätes ort
  • verksamhetsårets start- och slutdatum
  • hur styrelsen väljs och hur många personer som skall sitta i den
  • hur årsmötet går till och när det hålls
  • medlemmars in- och utträde
  • medlemmars rättigheter och skyldigheter
  • eventuella villkor för att ändra stadgarna
 4. Protokollet skall innehålla att mötet valt styrelse samt namn och personnummer på personerna som blivit valda.
 5. En kopia på protokollet skall skickas in till Studentkårens styrelse som tar ställning till om föreningen antages som studentförening.
 6. Blir man godkänd får man bland annat boka lokal gratis på kårhuset för möten och andra föreningsaktiviteter.
 7. Anmäl föreningen till föreningsregistret hos Skattemyndigheten för
  att få organisationsnummer. (detta är inte obligatoriskt, men
  underlättar vid kontoöppning på bank och företag)

Registrera företaget hos Skattemyndigheten

Anmälan för registrering skall innehålla

 • föreningens postadress
 • fullständigt namn, personnummer och postadress för
  styrelseledamöterna och styrelsesuppleanterna. Ange vem som är
  ordförande, vice ordförande och kassör.
 • hur föreningens firma tecknas, d.v.s. vilka som får skriva under
  räkningar och avtal (ofta är det ordföranden och kassören var för sig)

Till anmälan skall fogas (nedanstående kan vara en och samma handling/papper)

 • två kopior av föreningens stadgar
 • en kopia av protokoll från sammanträde med föreningens medlemmar som visar att dessa har antagit stadgarna
 • en kopia av protokoll eller annan handling som visar vilka som har valts till styrelseledamöter och styrelsesuppleanter

En blankett “Ansökan, Organisationsnummer för ideell förening” hittar du på Skatteverkets webbplats i PDF-format