Feedback
Facebook

Instagram
Studentkåren i Sundsvall

Studenternas Stipendiestiftelse

Mittuniversitetet har en egen stiftelse vid namn Studenternas Stipendiestiftelse som stiftats av studentkårerna vid Mittuniversitetet och vars syfte är att främja utbildning och forskning inom regionen. Behörig sökande är den student som är medlem i Studentkåren i Östersund eller Studentkåren i Sundsvall.

Stipendium kan erhållas för följande ändamål:

  • Stöd i första hand till grundutbildning samt till fördjupad utbildning och forskning vid Mittuniversitetet. Stöd i vissa fall till examensarbete/vetenskaplig uppsats.
  • För främjande av internationellt utbyte.
  • Stöd för att öka och väcka intresse för forskningskarriär.
  • För resekostnader inom eller utom Sverige av synnerlig betydelse för utbildningen eller forskningen.
  • För utbildning fram till akademisk grundexamen vid socialt försvårande omständigheter (sjukdom, handikapp etc.).

Ansökan

Ansökan om stipendium ingives på Ansökningsblankett till studentkåren. Ansökningsblanketter tillhandahålles digitalt. Observera att ansökan måste vara korrekt ifylld i och med att ofullständig ansökan samt ansökan eller kompletterande handlingar som har inkommit efter ansökningstidens utgång ej beaktas. Ansökan lämnas eller skickas in till respektive kårexpedition.

Avrapportering

Vid erhållande av stipendium skall avrapportering ske i form av uppsats eller redogörelse av vad stipendiet använts till.

Sista ansökningsdag

Sista ansökningsdag är 1:a mars. Utdelningen av stipendium sker före vårterminens utgång, vanligtvis vid examensfirande.

Bilagor

Ansökan till Studenternas Stipendiestiftelse

Bilaga 2 – handledarintyg Studenternas Stipendiestiftelse

Application for Student Scholarship Foundation

Appendix 2 – Certificate from teacher or mentor Student Scholarship Foundation