Feedback
Facebook

Instagram
Studentkåren i Sundsvall

Stipendier

Mittuniversitetet har en egen stiftelse vid namn Studenternas Stipendiestiftelse. Stiftare till denna är Studentkårerna vid Mittuniversitetet; Härnösand, Sundsvall, Örnsköldsvik och östersund. Syftet är att främja utbildning och forskning inom regionen.

Behörig sökande är den student som tillhör någon av de ovan nämnda Studentkårerna vid Mittuniversitetet samt har fullgjort sina skyldigheter gentemot respektive Studentkår.

Enligt stiftelsens stadgar utser Mittuniversitetets rektor ordförande och vissa ledamöter. Rektor har år 2008 utsett Börje Hörnlund till ordförande, docent Frank Wikström och docent Ingrid Zakrisson till ledamöter samt universitetslektor Eva Söderberg till suppleant.

Stipendiets användningsområde

Stipendium kan erhållas för följande ändamål:

  • Stöd i första hand till grundutbildning samt till fördjupad utbildning och forskning vid Mittuniversitetet. Stöd i vissa fall till examensarbete/vetenskaplig uppsats
  • För främjande av internationellt utbyte.
  • Stöd för att öka och väcka intresse för forskningskarriär
  • För resekostnader inom eller utom Sverige av synnerlig betydelse för utbildningen eller forskningen
  • För utbildning fram till akademisk grundexamen vid socialt försvårande omständigheter (sjukdom, handikapp etc.)

Ansökningsförfarande

Ansökan

Ansökan om stipendium ingives på särskild blankett till respektive Studentkår vid Mittuniversitetet. Dessa ansökningsblanketter tillhandahålles på Studentkårernas kansli. Observera att ansökan måste vara korrekt ifylld i och med att ofullständig ansökan samt ansökan eller kompletterande handlingar som har inkommit efter ansökningstidens utgång ej beaktas.

Avrapportering

Vid erhållande av stipendium skall avrapportering ske i form av uppsats eller redogörelse av vad stipendiet använts till.

Sista ansökningsdag

1 mars. Utdelningen av stipendium sker före vårterminens utgång, vanligtvis vid examensfirande.

Stipendier att söka

Stipendier att söka inom ramen av Studenternas Stipendiestiftelse vid Mittuniversitetet.

Brita och Nils Sjölins fond för regional utveckling

Brita och Nils Sjölin ser Mittuniversitetet som en utomordentlig utvecklingskraft för våra bygder. Med detta stipendium vill de speciellt stimulera insatser för internationella kontakter.

Insamlingsstiftelsen Ingemar och Barbro Öhrn för västernorrländsk ungdom

Medel från Stiftelsen kan sökas av studenter inom Mittuniversitetet, främst studenter från Västernorrlands län, som läser naturvetenskap och miljö.

Tolkningen av ändamålet skall göras generöst och studenter som funderar på att ansöka om stipendium från stiftelsen uppmanas att göra så. Försök att koppla naturvetenskap och miljö till motiveringen i Din ansökan.

Östersunds kommuns fond

Denna fond vänder sig till jämtländska studenter som studerar vid Mittuniversitetet, Campus Östersund.

Fondens ändamål är:

  • att ge stöd i första hand till grundutbildning samt till fördjupad utbildning och forskning vid Mittuniversitetet
  • att främja internationellt utbyte
  • att ge stöd för att väcka och öka intresset för forskningskarriär

Ämnesområdet kan vara spritt inom vida områden men skall ha inriktning mot utvecklingsarbete/ökad kunskap för att förbättra betingelserna för Jämtland och dess invånare. Inriktningen får gärna vara mot elektroteknik, miljö, IT eller turism.

Stiftelsen Friedrich Bunsows kreativitetscentrum

Friedrich Bunsow donerar årligen ca 10.000 kr för ett stipendium med följande inriktning:
“Stipendiet skall utdelas till studerande vid Mittuniversitetet för förtjänstfulla prestationer med inriktning mot småföretagandets problematik och med betoning på kreativ företagsutveckling.
Presentationen kan omfatta examensarbete, i första hand i form av en uppsats på D-nivå, inom valfritt ämnesområde.”

Börje Hörnlunds fond

Utdelas till västernorrländsk ungdom som vill utbilda sig inom lärande vid Mittuniversitetet.

Bilagor

Information  Scholarship (engelska)
Info Studenternas Stipendiestiftelse (svenska)
Stipendieansökansblankett (engelska) 2015
Stipendieansökansblankett (Svenska)