Feedback
Facebook

Instagram
Studentkåren i Sundsvall

Kallelse till extra bolagsstämma / Invitation to extra shareholders’ meeting

Kallelse till extra bolagsstämma
Studentkåren i Sundsvall kallar till en extrainsatt bolagsstämma.
Datum: onsdag 2016-10-05, kl. 12.00
Plats: Mittuniversitetet Campus Sundsvall, Sal. O-111

Ärenden som kommer hanteras under mötet:

• Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen samt verksamhetsberättelse för SSKAB.
• Beslut om
o Fastställande av resultaträkningen och balansräkningen.
o Dispositioner beträffande aktiebolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
o Ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören för räkenskapsåret 2015.
• Fastställande av arvoden till revisor.

Dagordningen samt handlingarna kommer att publiceras den 2016-09-21

Alla medlemmar är välkomna.

Vid frågor, ring eller maila vice-ordförande Reza Moossavi.
Mail: vice@sks.miun.se
Tel: 070 716 68 31

 

Invitation to extra shareholders’ meeting
Student Union in Sundsvall convenes an extra shareholders’ meeting.
Date: Wednesday, 2016-10-05, at 12:00.
Location: Mid Sweden University, Campus Sundsvall, Sal. O-111

The issues that will be handled during the meeting:

•    Presentation of the annual report, auditor’s report and activity report for SSKAB.
•    Decisions about:
o    Determination of the income statement and balance sheet.
o    Allocation regarding the company’s profit or loss according to the adopted balance sheet.
o    Discharge of the board and the Executive Officer for the fiscal year 2015.
•    Determination of the remuneration to the auditor.

The agenda and documents will be posted on 2016-09-21
All members are welcome.
For questions, call or email the vice-chairman Reza Moossavi.
Mail: vice@sks.miun.se
Tel: 070 716 68 31