Feedback
Facebook

Instagram
Studentkåren i Sundsvall

Terminsmöte Våren 2015

karen

Terminsmöte –VT15

 Härmed kallar Studentkåren i Sundsvall sina medlemmar till terminsmöte onsdagen den 28:e januari.
Mötet kommer att äga rum klockan 19:00 i salen Ve på Kårhuset (Köpmangatan 15).

Medlemmar äger yttrande- och rösträtt. Ickemedlemmar äger yttranderätt.
Motioner skall vara SKS tillhanda senast 2015-01-19 (ordf@sks.miun.se)

Dagordningen kommer att finnas utställd på www.sks.miun.se 2015-01-21

Välkomna!

 

Mid semester meeting – Spring 2015
You are hereby invited to the Student Union’s mid semester member’s meeting on Wednesday January 28th.
The meeting will take place at 19:00, in the hall “Ve” at Kårhuset (Köpmangatan 15).

Members have the right to speak and vote during the meeting. Non members have the right to speak.

Motions have to be handed in to SKS on 2015-01-19 the latest (ordf@sks.miun.se)

The agenda will be published at www.sks.miun.se 2015-01-21

Welcome!