Information från Studentkårens ordförande

Jag vill börja den här uppdateringen med ett stort tack till både volontärer och studenter som hjälpt oss att göra den här helgen till det bästa utifrån de förutsättningar som fanns. Det visar att det fortfarande finns hopp för att vi kan fortsätta med ett aktivt studentliv vid campus i Sundsvall.

Styrelsen för Sundsvalls studenters kårhus AB fattade i veckan det väldigt tunga och tråkiga beslutet att sätta verksamheten i konkurs. Orsakerna till det beslutet har förklarats i tidigare information som har gått ut via Studentkåren i Sundsvalls offentliga kommunikationskanaler. Det är ett beslut som inte har varit enkelt att ta för någon i bolagsstyrelsen men det har varit nödvändigt för att möta de krav som lagstiftningen ställer på bolagsstyrelsen. 

Efter att beslutet har fattats och blivit känt för studenterna så har väldigt många kommit med åsikter, och det har också kommit Studentkåren till kännedom att det pågår många diskussioner och samtal där vi också hör att det finns ryktesspridning och information som inte på ett korrekt sätt beskriver händelseförloppet. Därför vill jag publicera mer information om vad som hände se sista dagarna, vad som ”spiken i kistan” och hur vi går framåt.

Några dagar innan konkursen, i samband med resultat- och balansräkningarna för december, fick vi kännedom om att de prognoser vi fått för december månad var helt fel. Då påbörjade studentkårsstyrelsens presidium och studentkårsstyrelsen ett intensivt arbete för att hitta en framkomlig väg för att undvika en konkurs. Det arbetet skedde i nära samverkan med fastighetsägaren Skifu AB, VD och restaurangchef Agneta Lindholm och i återkommande dialog med revisorer, ekonomer och jurister. Efter många samtal och rådgivning resulterade arbetet i ett erbjudande från fastighetsägaren. Det erbjudandet innebar att Studentkåren i Sundsvall kunde erhålla 500 000 kronor i ersättning för studentsocial verksamhet, vilket därefter kunde föras över direkt till Sundsvalls studenters kårhus AB i form av ett nytt aktieägartillskott. En sådan överföring skulle i praktiken ha möjliggjort för SSK ABs fortsatta överlevnad då det skulle kompensera för det oväntade underskottet för december, som hamnade på ungefär motsvarande belopp. Strax innan pengarna var på väg att överföras från bidragsgivaren, fastighetsbolaget Skifu, så kontaktades vi av SSK ABs ekonom som påtalade att det problemet med företagets underskott inte är löst om vi för över aktieägartillskottet.  

För att kunna använda det ekonomiska tillskottet på 500 000 kronor i syfte att rädda Sundsvalls studenters kårhus AB så upplystes studentkårsstyrelsen om att ett beslut om aktieägartillskott var tvunget att ha tagits senast 31 december 2018. Ett beslut som i det fallet är utöver det beslut som redan har fattats av medlemmarna sedan tidigare. I och med att ett sådant möte inte har ägt rum så presenterades studentkårsstyrelsen med två val där vi var tvungna att ta ställning till ett av dessa.

Det ena valet är det som vi nu genomgår. Det innebar att studentkårsstyrelsen avstod att fatta beslut och därmed tvingades se att konkursen för Sundsvalls studenters kårhus AB är ett faktum.

Det andra valet som presenterades för studentkårsstyrelsen var att skriva ett protokoll om beslut om aktieägartillskott och datera det med ett datum bakåt i tid. Därefter kunde vi, enligt samma information, utfärda ett intyg till revisorerna om att ett möte har ägt rum och att en utbetalning på 500 000 kronor som då registreras 2019 avser ett beslut som fattats i slutet av 2018. Därmed kan beloppet tas till kontrollbalansräkningen som gäller till och med 31 december 2018 och SSK AB fortsätter att leva. Studentkårsstyrelsen sa bestämt nej till denna lösning. Vi sa nej därför att det saknades garantier för den juridiska hållbarheten i ett sådant agerande. Det bedöms, av samma personer som rekommenderade denna lösning, som en gråzon. En gråzon innebär i detta ärende att det kan visa sig vara en brottslig gärning om det utsätts för en juridisk prövning. Studentkårsstyrelsens ledamöter är inte beredda att ta en sådan risk. Vi är inte en organisation som bryter mot lagstiftningen för att rädda Sundsvalls studenters kårhus AB från konkurs. Därför avvisades förslaget i sin helhet.

Studentkårsstyrelsens avvisande av ovanstående förslag resulterade i att bolagsstyrelsen för Sundsvalls studenters kårhus AB enhälligt fattade beslut om att ansöka om konkurs. Ett sådant beslut fattades på grund av de krav som lagstiftningen ställer på bolagsstyrelsens ledamöter och dess arbete och ansvar i en styrelse för ett aktiebolag.

För att ge studenterna möjlighet att genomföra de aktiviteter som redan har planerats för den helg som nu har gått fattade istället studentkårsstyrelsen ett beslut om att täcka kostnaderna för att kunna fortsätta ha nattklubbsverksamheten öppen. Vi sökte även ett tillstånd för slutet sällskap så att det kunde säljas och serveras alkohol och mat om än med ett begränsat utbud. Detta har inneburit en hög oplanerad utgift för oss som organisation men vår bedömning är att det är en satsning som ni som medlemmar och övriga studenter vid Mittuniversitetet är värda.

Vi har fått preliminära besked om att det under nästa vecka kan komma att bli ett nytt alkoholtillstånd i Grönborg och då kan situation börja återgå till mer normalitet. Om och när ett sådant har beviljats så har Studentkåren i Sundsvall möjlighet att påbörja förhandlingar med bland andra konkursförvaltaren, Agneta Lindholm och fastighetsägaren Skifu gällande hur vi går framåt. Agnetas ambition är att detta i så liten utsträckning som möjligt ska påverka studenterna negativt och avsikten är att hon kommer att fortsätta samarbeta med våra föreningar, om hon blir den som tar över verksamheten i huset. Vår förhoppning är förstås att det kan uppfyllas.

Jag har under den gångna helgen haft förmånen att föra många intressanta och spännande samtal med medlemmar i Studentkåren i Sundsvall och övriga studenter vid Mittuniversitetet Ni är både nyfikna på vad som händer, ni är oroliga, ni är arga och ni visar intresse för att hjälpa till i den här svåra situationen. Gemensamt för nästan alla samtal är att vi har uppnått ett gott samtalsklimat och fått förståelse för varandras utgångspunkter. Jag hoppas att det forsätter så. Jag står fast vid mitt ord som jag har gett till de flesta av er; vi kommer att göra vårt bästa för att ta reda på hur vi och våra medlemmar kunde få presenterad en stor och felaktig glädjeprognos. Vi kommer att vara så transparenta som möjligt i den här processen och vi kommer inte att sluta kämpa för ett aktivt studentliv vid campus i Sundsvall. Det är några av våra skyldigheter och det avser vi att uppfylla efter bästa förmåga.

Med vänliga hälsningar

Studentkårens ordförande,

Tobias Schelin

Information om Sundsvalls studenters kårhus AB

Sundsvalls studenters kårhus AB och Studentkåren i Sundsvall är idag tvungna att börja morgonen med att berätta den tråkiga och tunga nyheten att vi idag har försatt SSK AB i konkurs. Trots alla fantastiska insatser av väldigt många medlemmar, ett stort ekonomiskt tillskott och stor hjälp från bland andra fastighetsägaren Skifu så har vi inte lyckats med att nå ända in i mål.

Vid Studentkåren i Sundsvalls medlemsmöte den 10 december 2018 bestämde studentkårens medlemmar med enhällighet att hjälpa vårt helägda bolag Sundsvalls studenters kårhus AB ur ett stort ekonomiskt obestånd. Detta då bolaget under en längre tid har burit på skulder i bagaget. Till grund för beslutet låg ett underlag som visade på att det har skett en ihållande positiv ekonomisk utveckling och att december skulle komma att se bra ut. Den prognosen för 2019 som fanns tillgängliga visade också på att det går att anta att vi för första gången kommer att generera positivt resultat för nästkommande år. Tyvärr tvingas vi nu i efterhand att konstatera att den information som så väl medlemmarna som Studentkåren i Sundsvall och SSK AB:s respektive styrelser fick var felaktig. Istället för att generera ett positivt resultat för december så förlorade SSK AB lite mer än en halv miljon kronor. En förlust som gör att det tillskott som betalades ut av medlemmarna inte är tillräckligt för att ta företaget ur det ekonomiska obeståndet. Bolagsstyrelsen har därför, den 25 januari 2019, lämnat in en ansökan om att försätta bolaget i konkurs.

Vi vill noga poängtera att detta inte på något sätt innebär att restaurangen och nattklubbsverksamheten stängs med omedelbar varken.

Från och med den 25 januari 2019 kommer Restaurangen i Grönborg och nattklubbsverksamheten att bedrivas vidare av vår nuvarande VD Agneta Lindholm. Detta sker dock på uppdrag av en utsedd konkursförvaltare. På det sättet avser Studentkåren i Sundsvall och den avgående styrelsen för SSK AB att fortfarande lyckas genomföra vårterminens introduktionsperiod och alla de planerade aktiviteter som redan har utlovats. När konkursförvaltaren har genomfört sitt arbete så kommer Studentkåren att starta en dialog med en ny ägare av restaurangen för att fortsatt ge våra studenter goda möjligheter till ett aktivt studentliv med ett rikt nöjes- och kulturutbud. Vi slutar inte kämpa.

Studentkåren i Sundsvall kommer i nästa steg att starta en dialog om vad som har gått fel. Vi ser djupt allvarligt på att det underlag och de prognoser som presenterades för både medlemmarna och studentkårsstyrelsen var felaktigt. Resultatet av det arbetet kommer att presenteras så snart det finns tillgängligt. Lika så kommer vi att meddela vilka möjligheter som finns att återfå delar av de stora ekonomiska räddningspaket som har överförts i form av upprepade aktieägartillskott. Tills att detta arbete är klart så önskar vi att alla frågor som berör SSK AB:s konkurs skickas via e-post till ordf@sks.miun.se. Då har vi bäst möjlighet att på ett bra, sakligt och informationsrikt sätt besvara era frågor.

Vi tackar i förhand för er förståelse och respekt för styrelsens arbete och ber er att ha tålamod i den process som vi nu går igenom. Trots att det just nu är motgångar så kommer vi tillsammans att hitta lösningar för att fortsätta utveckla studentlivet i Sundsvall.

Med vänliga hälsningar,

Styrelserna för,

Studentkåren i Sundsvall

Sundsvalls studenters kårhus AB

Välkomna till Mittuniversitetet

Strax har vi äran att välkomna nya studenter till Mittuniversitetet. Här publicerar vi information inför årets första inspark. Tillsammans med våra fantastiska studentföreningar så finns en hel vecka full med aktiviteter.

Här skickar vi med information som du som student kan ladda ner. Kom ihåg att även nuvarande studenter är välkomna att delta!

Information om tidigare tentamen

Studentkåren i Sundsvall får just nu flera förfrågningar om när vi avser att på nytt börja publicera tidigare tentamen som skett i Mittuniversitetets program- och kursutbud.

Vi har för närvarande inte för avsikt att börja med sådana publiceringar på nytt. Detta beror på att utvecklingskostnaderna för att få verktyget att fungera är för höga och att det från lärosätet finns ett pågående projekt kring hur studenterna ska kunna ta del av dessa via studentportalen.

Tills att en annan lösning är på plats, i Mittuniversitetets regi, så hänvisar vi studenter att läsa vår särskilda sida som heter Tentamen. Den finns i menyn ovan. Här är en direktlänk: http://studentkarenisundsvall.se/?page_id=1667. Där får du instruktioner för hur du själv kan gå tillväga för att ta del av gamla tentamen i önskad kurs.